Veel gestelde vragen over Info voor producenten

Algemeen

Als fabrikant/leverancier zijn wij door de Stichting Offiano benadert met een verzoek voor informatie, documentatie, monsters e.d.. Wat is het doel hiervan?
De opgevraagde informatie wordt gebruikt om de bezoekers van het informatiecentrum te kunnen voorzien van relevante en objectieve informatie over producten voor kantoor. Hiervoor is een team continue bezig met het verzamelen van markt- en productinformatie.

Algemeen OFFI Label

Welke producten kunnen worden aangemeld?
Alleen voor kantoor gerelateerde producten kan een aanvraag worden ingediend voor een OFFI Label.

Is het mogelijk een product te laten certificeren dat wordt ingekocht of extern wordt geproduceerd?
Ja, dit is mogelijk voor zowel de houder van de merknaam van het product als haar erkende distributie partners (importeurs). De externe productiefaciliteit valt hiermee ook onder het bereik van het OFFI Label.

Is het verplicht om de externe productiefaciliteit(en) van een gecertificeerd product openbaar te maken?
Voor alle gecertificeerde producten geldt een publicatie plicht (zie ook vragen onder OFFI Label websites). Het staat de houder van het certificaat vrij om de productiefaciliteit openbaar te maken.

Wat wordt verstaan onder een product?
Eén of meerdere producten van een producent uit gelijke productiefaciliteit met gelijkwaardige eigenschappen en een vergelijkbare milieubelasting.

Hoe gaat OFFI Label om met de verstrekte informatie?
De gehele procedure, van aanvraag tot publicatie, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Op verzoek van de aanvrager is het mogelijk dat gegevens worden aangeleverd op basis van een geheimhoudingsverklaring met OFFI Instituut.

Zijn er voor producenten kosten aan het OFFI Label verbonden?
Ja, er zijn minimale kosten aan verbonden.
Het overzicht van de verschuldigde vergoedingen vindt u op de pagina OFFI Label vergoedingen DU. U kunt dit document, aangevuld met enkele voorbeelden, ook als PDF downloaden.

Aanmeldprocedure

Op welke wijze kan een OFFI Label voor een product worden aangevraagd?
Een aanvraag hiertoe dient te bestaan uit de volgende gegevens:

  • de productnaam
  • de omschrijving van het product
  • de bedrijfsgegevens van de aanvrager
  • de contactgegevens van de contactpersoon

Een formulier hiervoor vindt u hier. U kunt de gevraagde gegevens ook per e-mail sturen naar info@offilabel.org
Zodra de gegevens zijn ontvangen wordt in een vooronderzoek de volledigheid gecontroleerd. Ook wordt vastgesteld of de aanmelding voldoet aan de definitie van product. (Zie vraag: Wat wordt verstaan onder een product?)
Voor iedere afzonderlijke aanvraag wordt een aanmeldingsformulier aangemaakt met een uniek nummer en dit wordt verzonden naar de aanvrager.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier start de aanmeldingsprocedure.

OFFI Label websites

In welke talen zijn de OFFI Label websites beschikbaar?
Op dit moment zijn beschikbaar de internationale Engelstalige website www.offilabel.org, de Duitstalige website www.offilabel.de, de Franstalige website www.offilabel.fr en deze Nederlandstalige website.

Is het verplicht een gecertificeerd product te publiceren?
Omdat eindgebruikers moeten kunnen controleren of een product werkelijk met het OFFI Label is gecertificeerd dient ieder product minimaal op één OFFI Label website te worden gepubliceerd.

Het gecertificeerde product is al gepubliceerd. Is het mogelijk om dit product achteraf ook op andere OFFI Label websites te publiceren?
Vanzelfsprekend is dit mogelijk. Gebruik hiervoor het online formulier product publicatie DU. Met dit Nederlandstalige formulier kan een product publicatie worden aangevraagd of gewijzigd voor één of meerdere OFFI Label sites.

Wie draagt zorg voor de publicatie van de producten en de bedrijfsprofielen?
De participanten zijn zelf verantwoordelijk voor publicatie van product en bedrijfsprofiel(en). Iedere participant krijgt hiervoor de beschikking over een eigen inlog mogelijkheid. Het is ook mogelijk de werkzaamheden uit te besteden.

Is het toegestaan om producten op een andere wijze op de OFFI Label websites te publiceren?
Nee, publicatie van producten op de websites is alleen mogelijk volgens de voorgeschreven gespecificeerde wijze van opmaak. Deze is beschreven in het document OFFI Label Website User Manual.

Is het toegestaan om producten op een andere webpagina van de sites te publiceren?
Nee, alle gecertificeerde producten zijn ingedeeld in één productcategorie. Het is niet toegestaan een product in een andere productcategorie te publiceren.

Is het toegestaan om een bedrijfsprofiel op een andere wijze op de OFFI Label websites te publiceren?
Nee, publicatie van bedrijfsprofielen op de websites is alleen mogelijk volgens de voorgeschreven gespecificeerde wijze van opmaak. Deze is beschreven in het document OFFI Label Website User Manual.

Bestaat er een mogelijkheid om te adverteren op OFFI Label websites?
Er is geen mogelijkheid om op de OFFI Label websites te adverteren.

Administratief

Waar kan het online formulier voor de financiële afhandeling van de vergoedingen worden ingevuld?
Het online formulier OFFI Label financieel vindt u hier.

Er is een wijziging gekomen in onze factuur gegevens. Op welke wijze kan dit worden doorgegeven?
Gebruik hiervoor het online formulier OFFI Label financieel.

Is uw vraag niet beantwoord?

Als u het antwoord op uw vraag niet gevonden heeft, stuur dan uw vraag per e-mail naar: info@offilabel.org. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.