meta data voor deze pagina
  •  

Duurzaam Inkopen


Gezien de huidige ontwikkelingen maken wij u attent op toegevoegde informatie op de discussie pagina.


Bij duurzaam inkopen wordt in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden met milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten zijn kinderarbeid en mensenrechten thema's. Bedrijven en organisaties kunnen producten en diensten duurzaam inkopen door bij elke aanbesteding en inkoop duurzaamheidcriteria toe te passen. Deze criteria bestaan uit milieu criteria en sociale criteria.

Nederlandse overheid

De Nederlandse Rijksoverheid heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015. Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls. En geeft de overheid het goede voorbeeld. NL Milieu en Leefomgeving ondersteunt daarbij.
Om de doelstellingen te bereiken heeft het ministerie van VROM samen met de gezamenlijke overheden duurzaamheidcriteria opgesteld voor verschillende productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en elektriciteit tot wegen en kantoorgebouwen. Als uitgangspunt geldt dat de kosten niet substantieel stijgen en er voldoende aanbod is op de markt. De criteria zijn daarnaast juridisch getoetst aan de aanbestedingsrichtlijnen en zo opgesteld dat alle overheden ze kunnen toepassen.
Voor kantoor gerelateerde producten zijn de volgende criteria van belang:


Voor promotie van duurzaam inkopen heeft het Ministerie van VROM het initiatief genomen voor de website Marktplaats Duurzaam Inkopen. Op grond van de ervaringen is besloten deze proef niet te continueren. In de praktijk bleek dat zowel het gebruik van de website door overheidsinkopers als het aantal aanmeldingen van bedrijven niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De website zal daarom vanaf juli 2010 ophouden te bestaan.